Znajdz przybliżoną wartość wyrażenia

Obliczenia związane z funkcją kwadratową.Raz dla x>=-1/2 wpisujesz odpowiednie wyrażenia opuszczając znak wartości bezwzględnej, rozwiązujesz równanie i sprawdzasz czy wynik należy do tego przedziału.. Wzór na różniczkę: f x_0 \Delta x f x_0 f x_0 \Delta x Zaczynam obliczenia od wyznaczenia sobie x_0 , które w moim p.Formuła znajduje dwa rekordy, D3 i D5, o wartościach mniejszych niż 9000 zł, a następnie rekordy D4 i D6 o wartościach większych niż 19 000 zł i wyświetla wynik 4. ln10≈ 2.30) 2…


Czytaj więcej

Rozprawka dzieciństwo to okres beztroski i piękna

Trwa kilkanaście lat i najbardziej zapada nam w pamięci.. Z tego p[owodu dzieciństwo powinno byc spokojne i bezpieczne.Rozprawka Uzasadnij w formie rozprawki, że dzieciństwo t okres bez troski i piękna.. To zaczarowany świat baśni, w którym wszystko jest piękne i zdarzyć się może.. Plan jest uniwersalny, można go dopasować do każdego tematu rozprawki bez konieczności całkowitego .W wierszu „Dzieciństwo" także odnajduje szczęście, ale tym razem we wspomnieniach z młodych lat.. Gdybyście pisali n…


Czytaj więcej

Jakie są zagrożenia w cyberprzestrzeni

Niedawno świeża dostawa wjechała do naszego biura!. Bezpieczeń- stwo w cyberprzestrzeni jest tym bardziej ważne, że korzystają z niej ludzie praktycznie w każdym wieku, z różnym poziomem wykształcenia i świadomości.Zajęcia będą wprowadzały studenta w tematykę patologii i zagrożeń jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń - poczynając od wpływu na zdrowie fizyczne, poprzez zmiany w komunikacji społecznej, dalej zagrożenia dla sprzętu komputerowego, nadużycia finansowe, aż do agresji i przemocy w jej …


Czytaj więcej

Predyspozycje do pracy z dziećmi

Praca z dziećmi może być bardzo przyjemna i może ona mieć dowolną formę.Oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych do pracy z dziećmi w przedszkolu niezbędne są wrodzone predyspozycje.. Podejmując pracę, niania do dziecka powinna więc ocenić, czy znajdzie nić porozumienia z rodzicami.. Poszukiwanie idealnego kandydata na dane stanowisko nie należy do najłatwiejszych.. Bycie nauczycielem wymaga empatii, wrażliwości.. Osoby, które np. nie mogą pracować z osobami starszymi, z dziećmi, z osobami n…


Czytaj więcej

Zadania z ruchu obrotowego ziemi

Rozpocznij test.. Ciekawostka Ruch wokół Słońca nasza planeta wykonuje z nieznacznie zmieniającą się prędkością liniową wynoszącą 29,3‑30,3 km/s (średnio przyjmuje się 29,783 km/s).Zadanie ma na celu sprawdzenie, czy uczeń potrafi rozpoznać następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, a tym samym powiązać skutki z przyczynami.. Okres między kolejnymi górowaniami Słońca nad danym południkiem nazywamy dobą słoneczną i wynosi 24 godziny.. Nazwij ten ruch, podaj czas trwania, a nast ępnie podkre…


Czytaj więcej

Konflikt na ukrainie przyczyny i skutki

Donbas, przemysłowe serce kraju, któryKonflikt w południowo-wschodniej Ukrainie - wojna hybrydowa pomiędzy Ukrainą, a wspieranymi i uzbrojonymi przez Rosję separatystami.Trwa od kwietnia 2014 i nie jest jeszcze zakończona.. Wydarzenia na Ukrainie przyciągają nie tylko za- .. i bezpieczeństwa w Europie i na świecie ale także badaczy, którzy starają się szukać odpowiedzi na pytanie o przyczyny obecnego kryzysu na Ukra - inie.. 4 czerwca 2020.. Konflikt polsko-ukraiński nasilał się wraz z zyskiwan…


Czytaj więcej

Charakterystyka podsystemów organizacji

.Na jej podstawie procesy dzieli się na: - bezpośrednio tworzące wartość (pierwotne, główne) - charakteryzu- ją się bezpośrednim związkiem z klientem, - pośrednio tworzące wartość (pomocnicze, drugorzędne) - charakte- ryzujące się pośrednim związkiem z klientem, - relatywnie związane z tworzeniem wartości (pomocnicze, trzecio- rzędne) - .W uj ęciu systemowym organizacja traktowana jest jako zestaw pewnych współgraj ących ze sob ą elementów (podsystemów).. 15-20), to 6 dwugodzinnych wykładów, o…


Czytaj więcej

Wypracowanie klasowe z hobbita

Za całość sprawdzianu uczeń otrzymuje więc dwie oceny.. Będe miał z tego pracę klasową.. Hobbici to istoty niskiego wzrostu i krępej postury, ubierający się najczęściej w kolorowe jaskrawe ubrania.. Śmiał się dużo i zawsze szczerze.. Kreuje bowiem rzeczywistość fantastyczną, co upoważnia go do tworzenia postaci niezwykłych, a nawet nieco dziwacznych.Inspiracją do napisania „Hobbita" (wydanego w 1937 r.) stały się dla Tolkiena najważniejsze mity i legendy z gruntu kultur celtyckiej i germańskiej…


Czytaj więcej

Rozwój wg piageta pedagogika przedszkolna

Stąd też w wychowaniu przedszkolnym tworzy się sytuacje doskonalące spostrzeganie dzieci.. Rozwój umysłowy wg J. Piageta.. Stadia rozwoju wg Piageta.1.. Jeżeli rodzice w ciągu tych trzech lat zdołali wypracować sobie u dziecka zaufanie, jeżeli czuje się ono prawdziwie .Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświ…


Czytaj więcej

Charakterystyka sztuki greckiej

Zwracał uwagę na atrakcyjność widowiska i pogłębiona charakterystykę bohaterów.. Podboje Aleksandra Wielkiego rozszerzyły zasięg oddziaływania sztuki greckiej na wiele podbitych ziem, mających już wcześniej bogate tradycje kulturowe.. Sztuka starożytna.. Charakterystyka stylu romańskiego.. Zachowanie zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) rzadko było ściśle spełniane przez tragedie i komedie starożytne.. Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.. Większość rzeźb greckich p…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt