Charakterystyka klasy z problemami wychowawczymi
rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.Uczniowie z problemami wychowawczymi: Lp.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.8) Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze powinna przebiegać w myśl zasady systematyczności, tj. konieczności planowego, konsekwentnego i systematycznego realizowania założeń edukacyjnych i wychowawczych.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Prowadząc obserwację dzieci sześcioletnich na zajęciach dydaktycznych i podczas zabawy, moją uwagę bardzo szybko zwrócił Kamil, który sprawiał problemy wychowawcze.. I odwrotnie.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Myślenice.. Definicję metod wychowania można rozpatrywać w wyraźnym związku metod wychowania z zasadami postępowania wychowawczego, opartymi na wzajemnym komunikowaniu się ludzi w obrębie ogólnie wyznaczonych norm etyczno-moralnych.. Opinia o uczniu do MOPS.. Uzasadnienie ocen niedostatecznych.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.IV..

Średnia frekwencja klasy: 2.

nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. Z obserwacji prowadzonych przeze mnie od kiedy chłopiec zaczął uczęszczać do I klasy wynika, że niepowodzenia szkolne, jakie zaczęły pojawiać się wraz z problemami wychowawczymi obniżały jego motywację do nauki.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie uczenie się.W klasie szczególnie trzech chłopców sprawia trudności i problemy wychowawcze- .. X jest prowodyrem większości zachowań negatywnych i wydaje się być wzorem dla innych chłopców.. Problemy wychowawcze związane są z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzonymi kontaktami z rówieśnikami, przejawami agresji i trudnościami w koncentracji uwagi.Opinia nauczyciela biologii i chemii odnośnie ucznia sprawiającego problemy wychowawcze na lekcji.. W jednej z klas uczniowie zwrócili uwagę na to, iż nauczyciel omawia zachowanie zarówno niewłaściwe, jak i godne pochwały.Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki..

Analiza i opis przypadku - charakterystyka czytelnika.

Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 41) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronem; 2) mocne i słabe strony klasySPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. Frekwencja.. Frekwencja 92,86.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Opinia u uczniu - wzór.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Uczniowie z dużą ilością spóźnień i godzin opuszczonych: [powyżej 60 godzin] Lp.Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów: ..

Jest gadatliwy, często nieprzygotowany do lekcji, nietaktowny.Problemy wychowawcze klasy.

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Edukacyjno-wychowawcze problemy dzieci z niepełnosprawnością ruchową .. Lucyna Wójtowiec.. Termin „metoda wychowania" w płaszczyźnie .Wychowawcza rola szkoły (kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) 4.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Kielce.. Grzegorz Dziwoń.. Marzena Jagiełło.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Charakterystyka metod wychowania, cele wychowawcze.. Jednak często się zdarza tak, że dziecko może poprawnie funkcjonować w rodzinie, a sprawiać problemy wychowawcze w szkole.. Z 1 oceną ndst.. Ilość uczniów1.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. 100 % ankietowanych potwierdziło, że wychowawca omawia z uczniami ich zachowanie.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. Rodzina, w której skumulowane są różnego ro-dzaju trudności, nie sprzyja prawidłowemu rozwo-jowi dziecka, które zazwyczaj będąc pod wpływemMotywacja najniższych ocen z zachowania / dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/ ..

(034) 323-13-81, e-mail: [email protected] Charakterystyka klasy V integracyjnej.

Na stronie pierwszej.. Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły - proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz rodzaj działalności, którą się .Miał problemy z przyswajaniem wiadomości i umiejętności, z głoskowaniem, literowaniem i liczeniem.. Z 3 i więcej ocenami ndst.. Justyna Nowak.. Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Z ocenami ndst.. 9) W pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze należy również uwzględniać zasadę treści kształcących.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al.. Uczniowie z największą ilością opuszczonych dni zajęć: Nazwisko i imię Ilość Informacje o klasie: ilość zebrań z rodzicami .Wychowawca powinien również prowadzić pewnego rodzaju notatnik, w którym powinien na bieżąco umieszczać informację dotyczące następujących zagadnień: stan i warunki życia klasy, wytyczne i zamierzenia wychowawcze, nauka szkolna, kierunki zorganizowanej działalności klasy, koordynacja pracy wychowawczej, sytuacja wychowawcza w klasie.problemy natury wychowawczej, jak również nie ra - dzi sobie z samym sobą i z otoczeniem, do którego nie jest zdolne się przystosować (Łobocki 2004, s.182).. Nazwisko i imię Procentowy wskaźnik frekwencji klasy (w zaokrągleniu do dwóch miejsc dziesiętnych): .. Title: CHARAKTERYSTYKA KLASY Author: ZSO 11 Last modified by: ZSO 11 Created Date: 1/2/2007 8:18:00 AM Company: ZSO 11 Other titles: CHARAKTERYSTYKA KLASY .Z wywiadów z poprzednim wychowawcą, nauczycielem uczącym w poprzednim roku j. polskiego oraz psychologiem szkolnym dowiedziałam się, że uczeń miał trudności już od najwcześniejszych klas nauczania zintegrowanego.. Uczniowie zwolnieni z zajęć edukacyjnych pisemną decyzją dyrektora szkoły:We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.Układ arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.. Analiza przypadku ucznia - brak integracji z klasą.. Stronę drugą.. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi Lp.. Już w klasie I miał problemy z przyswajaniem wiadomości oraz sprawiał kłopoty wychowawcze.Problemy czy trudności wychowawcze były, są i będą, nie da się ich uniknąć w procesie wychowania młodego człowieka.. Nazwisko i imię ucznia Przedmioty 7..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt