Wypowiedź argumentacyjna kryteria oceniania
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI SŁUCHANIE odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich CZYTANIE czyta ze zrozumieniem na .KRYTERIA SUKCESU: Pismo zawiera wszystkie obowiązkowe elementy.. Kryterium oceniania Zasady przyznawania .KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Marzec 2019 Przykładowy plan wypowiedzi argumentacyjnej Temat 1.. Zasady ocenianiaMATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - STRUKTURA, FORMA I KRYTERIA OCENIANIA Matura z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.. Dużą wagę, zwłaszcza współcześnie, przywiązuje się również do skuteczności wypowiedzi.. prowadzenie rozważań na temat problemu w sposób wyczerpujący zPlansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Określenie problemu Oceniając pracę pod względem określenia problemu,SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.. Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.Warsztat polonisty - wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.. Realizacja tematu wypowiedzi - 2 punkty.Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu lub rozwija myśli niezwiązane ze stanowiskiem..

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?

tworzy krótką wypowiedź o charakterze argumentacyjnym w rozprawce z pomocą nauczyciela formułuje tezę, hipotezę oraz argumenty, odróżnia przykład od argumentu, wnioskuje, stara się stosować właściwe rozprawce słownictwo"Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.6.. Każda część jest .. Pismo jest bezbłędne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.. Wypracowanie ma mieć charakter wypowiedzi argumentacyjnej i dotyczyć tekstu literackiego zamieszczonego w arkuszu.. Określ, jaki problem podejmuje Marta Piwińska w podanym tekście.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Wypowiedź argumentacyjna stanowi również zasadniczą formę, której wymagamy podczas pisemnego egzaminu maturalnego - na poziomie podstawowym uczeń ma napisać rozprawkę problemową lub interpretacyjną, na poziomie rozszerzonym - wypowiedź argumentacyjną lub interpretację porównawczą, którą należy uznać za typ tekstu argumentacyjnego.Zasady oceniania wypowiedzi argumentacyjnej Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego w szkole podstawowej ..

wypowiedź na temat stanowisko zgodne z tokiem argumentacyjnym zachowanie właściwej formy wypowiedzi 2.Tok argumentacyjny - 4 pkt.

Elementy pisma są prawidłowo rozmieszczone na kartce.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.z zakresu działań tekstotwórczych, w drugiej - tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (w formie rozprawki lub interpretacji tekstu lirycznego).. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnych zgodnie z zasadami logiki i retoryki.. Pomyłki (np. w nazwach własnych lub datach) niewpływające na uzasadnienieKryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Określenie problemu Oceniając pracę pod względem określenia problemu, bierze się pod uwagę jego zgodność z tekstem oraz to, czy jest ono pełne.. Pismo ma marginesy z obu stron kartki.. Nie ma co ukrywać - przed uczniami i nauczycielami bardzo trudne zadanie.Wypowiedź argumentacyjna W wypadku wypowiedzi argumentacyjnej masz do czynienia z tekstami krytycznoliterackimi (poddają ocenie dane dzieło, zjawisko, proces literacki itd..

Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.

Na poziomie rozszerzonym egzamin pisemny jest jednoczęściowy i sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formieJeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej jest oceniana wyłącznie w 3 pierwszych kategoriach (realizacja tematu, elementy twórcze, kompetencje literackie i kulturowe).. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Wiele naszych sukcesów życiowych zależy wszakże od .Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu lub rozwija myśli niezwiązane ze stanowiskiem.. Wymaganie szczegółowe Klasy IV-VI 2.. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi […] pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.. W za-daniu jest oceniana umiejętność twórczego wykorzystania tekstów kultury typu: recenzja, szkic,Wypowiedź powinna zmieścić się w przedziale 80-130 słów..

... wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar) Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej - wypracowania na sprawdzianie ósmoklasisty 1.. Od wieków ceni się osoby mówiące pięknie, interesująco i poprawnie.. 1.Realizacja tematu - 1 pkt.. Wypowiedź powinna zawierać odniesienie do wszystkich czterech elementów wskazanych w poleceniu oraz mieć od 80 do 130 słów.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.. Zróżnicowanie języka.. Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. ), historycznoliterackimi (omawiają zjawisko, proces w danym momencie dziejowym, czyjąś twórczość itd.). C. Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych.. Stosuję szablony językowe charakterystyczne dla każdej z form wypowiedzi.poprzez następujące formy oceniania: .. wypowiedź argumentacyjna- waga x 3 analiza porównawcza-waga x 4 czytanie ze zrozumieniem-waga x 3 wypowiedź ustna krótsza- waga x 2 wypowiedź ustna dłuższa-waga x 3 .. 5.Kryteria oceny umiejętności i wiadomości poszczególnych form pracy ucznia: a)odpowiedź ustna: .Propozycja zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej A.. W za-daniu jest oceniana umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnej z regułami jej orga-Wypowiedź pisemna jest sprawdzana zgodnie z kryteriami podanymi w Informatorze o egzami-nie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 ( Powinno liczyć co najmniej 250 słów.tów.. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów .1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz: I.. Zgodność z poleceniem Wypowiedź w całości do Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczoweKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2014 Przykładowy plan interpretacji porównawczej Podane tu odpowiedzi są wyłącznie przykładową, a nie jedyną poprawną realizacją zadań.. - 9 pkt - określenie problemu zgodne z tekstem i pełneKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2015 Przykładowy plan wypowiedzi argumentacyjnej Podane tu odpowiedzi są wyłącznie przykładową, a nie jedyną poprawną realizacją zadań.. Uczeń: 5) rozpoznaje w wypowiedzeniach związki frazeologiczne […], rozumie ich znaczenie i poprawnie stosuje w wypowiedziach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt